RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że TOP BUD 2 Sp. z o.o. przetwarza informacje dotyczące klientów oraz kontrahentów. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego informujemy Państwa, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: TOP BUD 2 Sp. z o. o. w Nowym Sączu
2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. 1 Maja 5, 33-300 Nowy Sącz lub email: biuro(małpa)topbud2.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o wyrażoną zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
4. Przetwarzane danych osobowych przez TOP BUD 2 Sp. z o.o. dotyczy organizacji pracy w branży budowlanej.
5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu niezbędnym do procesu rekrutacyjnego oraz wykonywania pracy w tut. Spółce.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są nasi kontrahenci w Niemczech oraz urzędy i instytucje w Polsce i Niemczech.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przez TOP BUD 2 Sp. z o.o. przetwarzane przez okres świadczenia pracy oraz przez okresy wskazane w przepisach szczególnych.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
• żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
• żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
• żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
• cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
• wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
• przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez Administratora:
• kontakt e-mailowy pod adresem: biuro(małpa)topbud2.pl.
• kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. 1 Maja 5, 33-300 Nowy Sącz.
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.